Konfliktmægling

SAMSPIL NU anvender konfliktmægling som tilgang til at løse konflikter og uoverensstemmelser.

Baggrunden for konfliktmægling er uoverensstemmelser, der har vokset til et niveau, hvor det er blevet svært for parterne at tale åbent og præcist sammen om sagen. Herved bliver situationen meget vanskelig for parterne at løse selv. Udenforstående påvirkes måske også af konflikten, men formår heller ikke at gribe hjælpsomt ind. I sådanne tilfælde er konfliktmægling en respektfuld og effektiv metode, som hjælper parterne til selv at afdække deres uenigheder samt undersøge muligheder for at finde fælles løsninger.

Hvordan foregår det?

Konfliktmægling foregår ved at give konfliktens parter mulighed for selv at tage hånd om egen konflikt. Det vil sige:

  • Fortælle, hvordan I hver især ser på sagen
  • Blive lyttet til af hinanden
  • Undersøge, om I kan finde frem til fælles løsninger på konflikten

Konfliktmægling forudsætter, at parterne møder frivilligt op. Processen starter derfor med korte individuelle formøder (som regel per telefon) mellem hver enkelt part og konfliktmægler med henblik på at sikre, at grundlaget for frivillig mægling er til stede. Mæglingsforløbet ledes af konfliktmægler, som forholder sig upartisk i sagen og i øvrigt har tavshedspligt.

Grundtanken ved konfliktmægling er at give parterne mulighed for selv at finde tilfredsstillende løsninger på egne uenigheder. Når det lykkes – hvilket meget ofte er tilfældet – undgås det, at udenforstående instanser (ledelse, lærere, forældre, pårørende, advokater, Statsamt, Domstole etc.) må gribe ind og foretage eller gennemtvinge kompromisser, som i praksis ofte stiller begge parter dårligere. Hensigten med konfliktmægling er således at maksimere mulighederne for at skabe løsninger, der stiller begge parter bedre, og som de selv er ansvarlige for.

Hvis parterne efter forsøgt konfliktmægling opgiver at finde fælles løsninger, vil erfaringerne fra mæglingsforsøget som regel give en større accept for, at konflikten eventuelt efterfølgende søges tilendebragt på andre måder.